top of page

Жилищна сграда с подземни гаражи, евакуационно стълбище, помещение за подземен трафопост и КПП р-н Красно село на СО

bottom of page